Wat zijn de volgende stappen?

Ieder maakt het rouwproces op zijn of haar eigen wijze door. Een groot aantal formaliteiten is evenwel verplicht. Als u die niet op het juiste moment vervult, kan dat vervelende gevolgen hebben.

De uitvaartondernemer zal u de uittreksels van de overlijdensakte bezorgen. Die hebt u voor een aantal zaken nodig.

Het is aanbevolen om een aantal kopieën te maken. Die kunt u dan bij de te schrijven brieven voegen.

Sommige uitvaartondernemers kunnen u hierbij helpen, bijvoorbeeld bij het schrijven van de brieven.

Kort na het overlijden, zult u bepaalde formaliteiten moeten vervullen bij een aantal organismen.

1De gemeentelijke administratie
De gemeente zal u als overlevende echtgenoot van een werknemer of zelfstandige de documenten voor de aanvraag van een overlevingspensioen verstrekken. Indien de overledene gepensioneerd was, stelt de dienst bevolking van de gemeente automatisch de Rijksdienst voor Pensioenen op de hoogte.

U kunt ook de erfrechtverklaring opvragen. Die biedt de overlevende echtgenoot de mogelijkheid een bedrag van maximaal 5000 euro van de bankrekening of het spaarbankboekje van de overledene te halen. In bepaalde gevallen moet een bewijsstuk aan de werkgever worden voorgelegd. Dit bewijsstuk vermeldt de identiteit van de overledene en informatie over de plechtigheid. Op dit document wordt vaak een gemeentelijke taks geheven.
2De banken en krediet- en verzekeringsinstellingen
Er moet een kopie van de overlijdensakte worden voorgelegd aan:

• de bank waar de overledene een rekening of een spaarboekje had;

• de kredietinstellingen waar de overledene leningen had lopen;

• de verzekeringsmaatschappijen: levensverzekering, al dan niet gekoppeld aan een hypotheeklening, autoverzekering, brandverzekering...
3De kinderbijslagkas
De kinderbijslag voor een weeskind is hoger dan die voor een kind van wie beide ouders nog leven.

Het is daarom aan te bevelen de kinderbijslagkas of, als de overledene ambtenaar was, de Rijksdienst voor Kinderbijslag van Werknemers te verwittigen.

Indien de overledene ambtenaar bij het gemeentebestuur of het OCMW was, dient u zich tot de RSZPPO (Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten) te wenden.
4Het ziekenfonds
Zodra het ziekenfonds van het overlijden op de hoogte is gebracht, zal die, afhankelijk van de verzekering van de overledene, een uitkering bij overlijden en/of een bijdrage in de uitvaartkosten storten.
5De sociale dienst
In het geval dat de overledene steun of voordelen van bepaalde sociale diensten genoot (OCMW, een dienstencentrale voor thuiszorg...), moet elk van deze diensten van het overlijden op de hoogte worden gesteld.

Diensten die diverse uitkeringen betalen:

naast de eerder vermelde tussenkomst ontving de overledene wellicht ook andere uitkeringen en rentes: een werkloosheidsuitkering, gehandicaptensteun, steun aan slachtoffers van arbeidsongevallen of beroepsziekten...

Alle instellingen die deze uitkeringen toekenden, moeten uiteraard op de hoogte worden gesteld.
6De Pensioenadministratie
De acties die ten opzichte van de Pensioendienst moeten worden ondernomen, zijn verschillend naargelang de overleden persoon in de privésector of de openbare sector werkte.

Privésector

De gemeentelijke administratie kan de Rijksdienst voor Pensioenen op de hoogte stellen van het overlijden van een pensioengerechtigde. En zoals hierboven al vermeld, kan de overlevende echtgenoot een overlevingspensioen aanvragen bij de onthaaldienst voor burgers van de gemeentelijke administratie van zijn of haar woonplaats.

Publieke sector.

De echtgenoot is verplicht zich te melden bij de personeelsdienst van de instelling waar de overleden persoon werkte om daar een pensioenaanvraag in te dienen.

Werkte de overleden persoon bij de gemeentelijke administratie of bij het OCWM, dan moet de overlevende echtgenoot zich tot de pensioendienst van de gemeente wenden.
7De werkgever van de overledene
De werkgever van de overleden persoon zal de nabestaanden van de werknemer mogelijk post-mortemvoordelen toekennen: bonussen, handgeld...
8De vakbond van de overledene
De centrale waarvan de overledene lid was, zal eventueel een bepaalde vergoeding toekennen
9De administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen
Na het overlijden hebben de nabestaanden 4 maanden de tijd om de aangifte van nalatenschap in te dienen.

In het geval dat de overledene schulden nalaat, kan de nalatenschap worden geweigerd of onder voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.

In dat geval moet de afstand van de nalatenschap aan de griffie van de burgerlijke rechtbank worden gemeld.
10Maar ook...
De elektriciteitsmaatschappij, de gasmaatschappij, het telefoonbedrijf, de verzekeringsmakelaar, de eigenaar van de woning....

Uw notaris en uw begrafenisondernemer kunnen u helpen met deze formaliteiten.

De uitvaartondernemers en de verzekeraars beschikken nu ook over specialisten op dit gebied.