GDPR

privacyverklaring

Funebra behandelt persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring. Voor meer informatie of als u vragen of opmerkingen heeft over ons privacybeleid, kan u contact opnemen met Funebra via e-mail privacy@funebra.be

Doel van de verwerking

Funebra verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor informatieve doeleinden en in het bijzonder om de bezoeker van de website in staat te stellen de documenten met betrekking tot de wensen voor zijn begrafenis in te vullen.

Rechtsgrond voor de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt overeenkomstig artikel 6.1. A (a) onder voorbehoud van een vergunning en 6,1. C (c) van de algemene Verordening inzake gegevensbescherming teneinde te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Doorgifte naar derden

Indien dit noodzakelijk is voor het bereiken van de gestelde doelstellingen, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld binnen de Europese Economische Ruimte met andere vennootschappen (met name begrafenisondernemers die lid zijn van Funebra) die onrechtstreeks verwant zijn aan Funebra en tevens met instellingen voor anatomie. Het is de gebruiker die bepaalt of hij de informatie al dan niet naar deze partners stuurt.

Funebra garandeert dat deze begunstigden de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen om de persoonsgegevens te beschermen.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens die voor deze doeleinden worden verwerkt, zullen voor de benodigde tijd worden bewaard. Deze gegevens worden uit onze database verwijderd zodra de gebruiker de website verlaat.

Recht van raadpleging, rechtzetting, schrapping, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De bezoeker van de website heeft het recht om zijn persoonsgegevens te allen tijde te raadplegen en kan deze (laten) corrigeren indien zij onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, hun verwerking beperken en zich verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van deze bepalingen. Funebra doet echter niet aan profilering.

De gebruiker ontvangt een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens en kan persoonsgegevens naar een ander bedrijf of administratie sturen.

Om de bovengenoemde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd de parameters van zijn account zelf aan te passen en/of een e-mail te sturen naar privacy@funebra.be.

Direct marketing

Funebra.be gebruikt uw gegevens niet voor direct marketing.

Klacht

De klant heeft het recht een klacht in te dienen bij privacy@funebra.be of bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).