HERVORMING VAN HET ERFRECHT

ASBEZORGING IN DE SCHELDE
11 juni 2018
Nieuwe webapplicatie helpt kinderen met rouwen
21 oktober 2018

HERVORMING VAN HET ERFRECHT

Hervorming erfrecht: vanaf 1 september 2018 treden de nieuwe regels in werking

Vanaf 1 september 2018 is de nieuwe wet over erfrecht van kracht. Deze wet wijzigt het burgerlijk wetboek m.b.t. erfenissen en schenkingen, en past ook een aantal andere bepalingen aan.

Het nieuwe erfrecht wijzigt voornamelijk volgende zaken: de regels met betrekking tot de erfrechtelijke reserve, de inbreng van giften en de regels met betrekking tot de verdeling. Daarnaast versoepelt deze wet het maken van erfovereenkomsten en wordt de verdeling tussen de langstlevende echtgenoot en de kinderen aangepast. De waardering van de nalatenschap gebeurt wel volgens andere regels.

Een belangrijke wijziging met betrekking tot de erfrechtelijke reserve is dat de erflater kan kiezen aan wie hij de helft van zijn bezittingen nalaat. De erflater beschikt dus vrij over de helft van zijn nalatenschap en kan beter rekening houden met de eigenheid van zijn gezinssituatie zoals bijvoorbeeld een ongehuwde partner, stiefkinderen, een kind dat bijzondere zorgen nodig heeft,...Door deze wet is het mogelijk om meer na te laten aan stiefkinderen of om voor een gelijkheid te zorgen tussen stief- en eigen kinderen.

Bij de versoepeling van het huidige verbod op erfovereenkomsten vallen twee belangrijke wijzigingen op. Het huidige verbod op erfovereenkomsten wordt verduidelijkt en versoepeld. Ze worden beter in de wet omschreven, zodat een aantal betwiste gevallen worden opgelost. Bovendien worden de wettelijk toegelaten erfovereenkomsten uitgebreid. De tweede belangrijke vernieuwing betreft de invoering van een globale erfovereenkomst tussen de ouders en hun kinderen. De globale erfovereenkomst biedt ouders de mogelijkheid om reeds vóór hun overlijden samen met hun kinderen op bindende wijze de toewijzing en verdeling van hun nalatenschap te regelen. Deze hervorming biedt de ouders gemoedsrust, creëert de mogelijkheid om een regeling op maat van de concrete gezinssituatie te treffen en vermijdt conflicten tussen de kinderen na het overlijden van de ouders.

De waardering van de giften is eveneens aangepast: de nieuwe wet indexeert de waarde van de geschonken goederen vanaf de schenking tot aan de datum van het overlijden. Wanneer er al heel wat schenkingen gebeurden, kan dat bijvoorbeeld interessant zijn omdat de erfenis dan volgens dezelfde regels verder verdeeld wordt. Iedereen kan zelf nagaan of hij wil opteren voor de oude of de nieuwe regeling. Fednot, de federatie van notarissen, raadt aan om dit zo snel mogelijk met de notaris te bespreken maar wettelijk kan men dit tot eind augustus bij de notaris laten vastleggen via een ‘verklaring van behoud’. In deze verklaring wordt dan beschreven dat de oude regels van toepassing zijn op deze nalatenschap. Zo biedt men u een overgangsperiode om te kiezen welke erfrechtregels u wil toepassen.

Zonder de expliciete verklaring van behoud geldt het nieuwe erfrecht voor alle nalatenschappen vanaf 1 september 2018.